• Deklaracja dostępności:


    Wstęp
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Pinczynie zobowiązuje się zapewnić dostęp swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej:
    zkiwpinczyn.edupage.org
    Data publikacji strony internetowej: 2021-05-01
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-01
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
    i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    Niezgodności:
    - Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
    - Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny;
    - Dokumenty pdf nie są dokumentami edytowalnymi;
    - Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

    Wyłączenia:
    - Niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Publiczną Szkołę Podstawową.
    - Niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Publiczna Szkoła Podstawowa nie jest uprawniona.
    - Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

    Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-05-01
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiszowe
    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc
    na numer telefonu: 58 588 33 82
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Dostępność architektoniczna
    Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie znajduje się w miejscowości Pinczyn
    na ul. Sportowej 8. Obiekt przystosowany jest w minimalnym zakresie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada utwardzony na poziomie gruntu dojazd z ulicy do nieutwardzonego parkingu. Szkoła od frontu posiada duży, nieutwardzony parking. Z drugiej strony budynku również znajdują się miejsca postojowe z możliwie bliskim wejściem do obiektu dla dostawców i osób niepełnosprawnych.
    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
    Szkoła posiada sześć wejść do budynku, z czego tylko dwa wejścia dostosowane  są dla osób niepełnosprawnych. Jedno
    w dobudowanym skrzydle z bezpośrednim dostępem do parkingu dla dostawców. Drugie wejście znajduje się od strony
    ul. Sportowej z przystosowanym chodnikiem (wejście przez furtkę). Do głównych drzwi wejściowych prowadzą tylko i wyłącznie schody. Brak windy.
    Opis dostępności korytarzy, schodów i drzwi.
    Obszar dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze szkoły. Wszystkie pomieszczenia biurowe usytuowane są
    na jednej kondygnacji. Szkoła posiada parter bez dostępu do windy z możliwością przystosowania. Korytarze posiadają minimalne szerokości. Piętro szkoły nie jest przystosowane do przyjmowania osób ze specjalnymi potrzebami.
    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia do budynku.
    Osoba niepełnosprawna ruchowo może liczyć na osobistą pomoc pracownika na terenie i w otoczeniu budynku.
    Schody w budynku są szerokie i posiadają poręcze. Nie mają jednak zabezpieczeń w formie antypoślizgu ani oznakowań kolorystycznych.
    Opis dostosowań na przykładzie pochylni, platformy, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
    Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi. Brakuje możliwości obsługi osób
    z niepełnosprawnościami (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu. Szkoła posiada przestronny hol,
    w którym istnieje możliwość zorganizowania punktu informacyjnego wraz z miejscem do odpoczynku.
    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Dostępność informacyjno- komunikacyjna.
    Dostępność informacyjno-komunikacyjna w szkole jest bardzo ograniczona. Brak informacji dotykowej/ głosowej.
     

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie