• Deklaracja dostępności


    • Wstęp
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Pinczynie zobowiązuje się zapewnić dostęp swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej:
     zkiwpinczyn.edupage.org
     Data publikacji strony internetowej: 2021-05-01
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-01
     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
     i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
     Niezgodności:
     - Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
     - Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny;
     - Dokumenty pdf nie są dokumentami edytowalnymi;
     - Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

     Wyłączenia:
     - Niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Publiczną Szkołę Podstawową.
     - Niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Publiczna Szkoła Podstawowa nie jest uprawniona.
     - Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

     Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-05-01
     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Skróty klawiszowe
     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe
     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc
     na numer telefonu: 58 588 33 82
     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Dostępność architektoniczna
     Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie znajduje się w miejscowości Pinczyn
     na ul. Sportowej 8. Obiekt przystosowany jest w minimalnym zakresie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada utwardzony na poziomie gruntu dojazd z ulicy do nieutwardzonego parkingu. Szkoła od frontu posiada duży, nieutwardzony parking. Z drugiej strony budynku również znajdują się miejsca postojowe z możliwie bliskim wejściem do obiektu dla dostawców i osób niepełnosprawnych.
     Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
     Szkoła posiada sześć wejść do budynku, z czego tylko dwa wejścia dostosowane  są dla osób niepełnosprawnych. Jedno
     w dobudowanym skrzydle z bezpośrednim dostępem do parkingu dla dostawców. Drugie wejście znajduje się od strony
     ul. Sportowej z przystosowanym chodnikiem (wejście przez furtkę). Do głównych drzwi wejściowych prowadzą tylko i wyłącznie schody. Brak windy.
     Opis dostępności korytarzy, schodów i drzwi.
     Obszar dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze szkoły. Wszystkie pomieszczenia biurowe usytuowane są
     na jednej kondygnacji. Szkoła posiada parter bez dostępu do windy z możliwością przystosowania. Korytarze posiadają minimalne szerokości. Piętro szkoły nie jest przystosowane do przyjmowania osób ze specjalnymi potrzebami.
     Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia do budynku.
     Osoba niepełnosprawna ruchowo może liczyć na osobistą pomoc pracownika na terenie i w otoczeniu budynku.
     Schody w budynku są szerokie i posiadają poręcze. Nie mają jednak zabezpieczeń w formie antypoślizgu ani oznakowań kolorystycznych.
     Opis dostosowań na przykładzie pochylni, platformy, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
     Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi. Brakuje możliwości obsługi osób
     z niepełnosprawnościami (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu. Szkoła posiada przestronny hol,
     w którym istnieje możliwość zorganizowania punktu informacyjnego wraz z miejscem do odpoczynku.
     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     Dostępność informacyjno- komunikacyjna.
     Dostępność informacyjno-komunikacyjna w szkole jest bardzo ograniczona. Brak informacji dotykowej/ głosowej.
      

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie