• Prowadzone rejestry

    • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa.

     Rejestry:

      
     • Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej.
     • Rejestr zarządzeń dyrektora.

      

     Ewidencja:

      
     • Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
     • Ewidencja uczniów i absolwentów.
     • Ewidencja dzieci.
     • Ewidencja czasu pracy.
     • Ewidencja środków trwałych (bilansowa i pozabilansowa).
     • Ewidencja materiałowa.
     • Rejestr godzin ponadwymiarowych.

      

     Archiwa:

      
     • Dzienniki lekcyjne.
     • Arkusze organizacyjne.
     • Księgi arkuszy ocen.
     • Akta osobowo - kadrowe byłych pracowników.

      

     Sposób i zasady udostępniania danych:

      
     • Dokumentacja z prowadzonych rejestrów i ewidencji jest dostępna dla organu nadzorujacego i prowadzącego szkoły oraz innych uprawnionych organów.
     • Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci tylko w obecności pracownika szkoły (Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 Rozp. MENiS z dnia 21.03.2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.)
      
      
      

     Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/
  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie